ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและเปลี่ยนหลังคาอาคารมูลนิธิไพบูลย์ - รัตนา ตั้งแต่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ, 2015-08-24 10:51 -- admin_ato

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและเปลี่ยนหลังคาอาคารมูลนิธิไพบูลย์ - รัตนา
ตั้งแต่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

date_time: 
2015-08-24