สสจ.อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ จังหวัดอ่างทอง รอบที่ 2

อ, 2015-08-25 16:21 -- prhealth
สถานที่: 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, สิงหาคม 25, 2015

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางกาญจนา นาพูลผล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ รอบที่ 2 การจัดงานรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเอ็กซเรย์เต้านมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงเพื่อวินิจฉัยให้การรักษาและส่งต่อ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายสตรีเข้าร่วม จำนวน 100 คน และสตรีที่มีความผิดปกติของเต้านม จำนวน 30 คน

กลุ่มงาน: 
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง