สสจ.อ่างทอง ข้าราชการและประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพระราชวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสมนึก สุขศรีการ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

พ, 2015-10-14 10:59 -- prhealth
สถานที่: 
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, ตุลาคม 12, 2015

เมื่อวันที่ (12 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย“อาคารสมนึก สุขศรีการ” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ประวัติและความเป็นมาของอาคาร ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ทอง และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมได้กราบบังคมทูลเบิก คณะผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอุปการคุณ เข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง แต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ตั้งอยู่บริเวณตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ต่อมาได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง โดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2518 ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 39 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ปี พ.ศ. 2555 นายสมนึก สุขศรีการ ได้บริจาคอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 5,076 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ห้องทันตกรรม ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไตเทียม และห้องประชุมขนาดใหญ่ ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี รวมทั้งยังได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก เช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็ว 16 สไลด์ต่อวินาที เครื่องฟอกไต จำนวน 10 เครื่อง เตียงผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด เครื่องมือตรวจและผ่าตัดตาครบชุด เตียงผู้ป่วย ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น รวมมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีบุคลากรทั้งสิ้น 180 คน ประกอบด้วย แพทย์ 7 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร5 คน พยาบาลวิชาชีพ 58 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ106 คน ให้บริการผู้ป่วยนอก 500 คนต่อวัน ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี การที่ได้รับบริจาคอาคารสมนึก ศรีสุขการ ในครั้งนี้จะทำให้การให้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นเป็น 800 คนต่อวัน เตียงรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 120 เตียง รวมยังผ่าตัดต้อกระจกปีละไม่น้อยกว่า 600 ราย ให้บริการฟอกไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทองและอำเภอใกล้เคียง มากกว่า 100 คนต่อปี ให้บริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) โดยใช้ร่วมกันกับโรงพยาบาลทั้ง 7 แห่งในจังหวัดอ่างทอง โดยไม่จำเป็นต้องส่งไปทำที่โรงพยาบาลเอกชน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งในอนาคตทางกระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะยกระดับโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้การบริการมีความคล่องตัวและประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

กลุ่มงาน: 
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง