สสจ.อ่างทอง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

พ, 2015-12-09 15:40 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, ธันวาคม 9, 2015

9 ธันวาคม สสจ.อ่างทอง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ณ สถานีขนส่งจังหวัดอ่างทอง ถึง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล International Anti Corruption Day สร้างไทยใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN ๑๙๑ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

 

กลุ่มงาน: 
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง