ITA ปีงบประมาณ 2562

ประจำปี 2562

เรื่อง ไฟล์ITA วันที่ประกาศITA กลุ่ม EB
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 28 มิ.ย. 2019 EB20
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ EB16 13 มิ.ย. 2019 EB16
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ EB17 13 มิ.ย. 2019 EB17
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ EB22 13 มิ.ย. 2019 EB22
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ EB13 13 มิ.ย. 2019 EB13
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ EB14 13 มิ.ย. 2019 EB14
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ EB15 13 มิ.ย. 2019 EB15
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 13 มิ.ย. 2019 EB8