ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
27 ส.ค. 2558

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
26 ส.ค. 2558

ระบบชุดศูนย์รวมรับสัญญาณชีพของผู้ป่วยระยะทางไกล

Detail
24 ส.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Detail
24 ส.ค. 2558

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

Detail
24 ส.ค. 2558

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและเปลี่ยนหลังคาอาคารมูลนิธิไพบูลย์ - รัตนา
ตั้งแต่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
18 ส.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

Detail
14 ส.ค. 2558

(ร่าง) ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)

Detail
14 ส.ค. 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Detail
10 ส.ค. 2558

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
10 ส.ค. 2558

ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

Detail
06 ส.ค. 2558 Detail
03 ส.ค. 2558 Detail
03 ส.ค. 2558

ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ สิ้นสุดการวิจานณ์ 6 สิงหาคม 2558

Detail
27 ก.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
17 ก.ค. 2558

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไข 17ก.ค.58

Detail
13 ก.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
13 ก.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
26 มิ.ย. 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แก้ไข 2 ก.ค. 58

Detail
12 พ.ค. 2558

ระบบจัดเก็บ และรับ - ส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด

Detail
12 พ.ค. 2558

ระบบจัดเก็บ และรับ - ส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด

Detail

หน้า