ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
09 ก.พ. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 6 ชุด

Detail
09 ก.พ. 2558

แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

Detail
05 ก.พ. 2558 Detail
04 ก.พ. 2558 Detail
04 ก.พ. 2558 Detail
29 ม.ค. 2558 Detail
27 ม.ค. 2558 Detail
27 ม.ค. 2558 Detail
26 ม.ค. 2558

จังหวัดอ่างทองมีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของหน่วยบริการ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

Detail
15 ม.ค. 2558 Detail
12 ม.ค. 2558 Detail
12 ม.ค. 2558 Detail
26 ธ.ค. 2557

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรเงินค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2557 เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

Detail
25 พ.ย. 2557

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Detail
14 พ.ย. 2557

ประกาศร่าง TOR เวชภัณฑ์ (ยา) รอบที่ 2

Detail
14 พ.ย. 2557

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล์กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ

Detail
06 พ.ย. 2557

ด้วยจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดที่แนบท้้ายนี้

Detail
05 พ.ย. 2557

(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ๑ หลังและอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตรที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง

Detail
22 ต.ค. 2557

จังหวัดอ่างทอง ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จํานวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง
๔ู. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล จำนวน ๑ เครื่อง

Detail
22 ต.ค. 2557

จังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน ๔๓ รายการ สามาถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่แนบท้ายนี้

Detail

หน้า