ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
30 เม.ย. 2558

ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ระบบจัดเก็บ และรับ - ส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด สิ้นสุดการให้ข้อเสนอแนะ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Detail
31 มี.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Detail
31 มี.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

Detail
27 มี.ค. 2558

ประการสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

Detail
24 มี.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ

Detail
24 มี.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์

Detail
18 มี.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 5 รายการ

Detail
09 ก.พ. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 6 ชุด

Detail
09 ก.พ. 2558

แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

Detail
05 ก.พ. 2558 Detail
04 ก.พ. 2558 Detail
04 ก.พ. 2558 Detail
29 ม.ค. 2558 Detail
27 ม.ค. 2558 Detail
27 ม.ค. 2558 Detail
26 ม.ค. 2558

จังหวัดอ่างทองมีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของหน่วยบริการ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

Detail
15 ม.ค. 2558 Detail
12 ม.ค. 2558 Detail
12 ม.ค. 2558 Detail
26 ธ.ค. 2557

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรเงินค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2557 เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

Detail

หน้า