ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
25 พ.ย. 2557

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Detail
14 พ.ย. 2557

ประกาศร่าง TOR เวชภัณฑ์ (ยา) รอบที่ 2

Detail
14 พ.ย. 2557

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล์กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ

Detail
06 พ.ย. 2557

ด้วยจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดที่แนบท้้ายนี้

Detail
05 พ.ย. 2557

(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ๑ หลังและอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตรที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง

Detail
22 ต.ค. 2557

จังหวัดอ่างทอง ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จํานวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง
๔ู. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล จำนวน ๑ เครื่อง

Detail
22 ต.ค. 2557

จังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน ๔๓ รายการ สามาถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่แนบท้ายนี้

Detail
22 ต.ค. 2557

จังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการดังนี้ 1. ยูนิตทำฟัน จำนวน 6 ชุด สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่แนบท้ายนี้

Detail
22 ต.ค. 2557

จังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการดังนี้ 1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่แนบท้ายนี้

Detail
22 ต.ค. 2557

จังหวัดอ่างทองได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Detail

หน้า