พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔)

dd

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

dd

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)

dd

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

dd

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

dd

การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

dd

ข้อสั่งการ จังหวัดอ่างทอง

ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

dd

ประกาศ จังหวัดอ่างทอง

มติมหาเถรสมาคม (พิเศษ2/2563) ให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท

dd

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2563

dd

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563

dd

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563

dd

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563

dd

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

dd

คำสั่ง จังหวัดอ่างทอง

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอ่างทอง (ศปก.จ.อท.)

dd

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสถานประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

dd

กำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดฏรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

dd

ขยายเวลาบังคับใช้คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 953/2563เรื่องปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

dd

มาตราการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตพื้นที่จ.อ่างทอง

dd

ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

dd

ประชาสัมพันธ์

sd