พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่2)

dd

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

dd

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

dd

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)

dd

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)

dd

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)

dd

ข้อสั่งการ จังหวัดอ่างทอง

ประกาศ จังหวัดอ่างทอง

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

dd

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

dd

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563

dd

คำสั่ง จังหวัดอ่างทอง

แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการบริหารจัดการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักตัว ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

dd

แก้ไขคำสั่ง ที่ 877/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

dd

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

dd

แต่งตั้งคณกรรมการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดอ่างทอง

dd

จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดอ่างทอง

dd

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทองตามมาตราการดูแลความสงบเรียบร้อย

dd

ประชาสัมพันธ์

sd