พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)

dd

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

dd

ข้อกำหนดออกตามความมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่2)

dd

ข้อกำหนดออกตามความมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1)

dd

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอณาจักร

dd

ข้อสั่งการ จังหวัดอ่างทอง

ประกาศ จังหวัดอ่างทอง

คำสั่ง จังหวัดอ่างทอง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจับระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

dd

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการป้องกันเฝ้าระวังควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

dd

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจับระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

dd

แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอ่างทอง

dd

แต่ตั้งผู้ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

dd

ประชาสัมพันธ์

sd