การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 10 วันที่ 30 กรกฏาคม 2563