การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 7 วันที่ 30 เมษายน 2563