การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 8 วันที่ 2 มิถุนายน 2563