การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 9 วันที่ 25 มิถุนายน 2563