ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT)

พฤ, 2021-01-14 15:53 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, มกราคม 14, 2021

วันที่ 12 มกราคม 2564 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนำโดยนายสมยศ แสงหิ่งห้อย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด ติดตามเยี่ยมการปฏิบัติงานดูแลจิตใจของผู้เข้ากักกันตัวในสถานที่กักตัว
(Local Quarantine) ของจังหวัดอ่างทอง ณ อพาร์ตเม้นต์แสงตุลา อ.โพธิ์ทอง และโรงพยาบาลสนาม 
ณ โรงพยาบาลป่าโมก รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในสถานที่กักันตัว (Local Quarantine) และโรงพยาบาบสนาม