รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอไชโย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)