สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ย.63