เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 2 ธ.ค. 2563