โครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดอ่างทอง

พ, 2014-11-05 14:52 -- promote
สถานที่: 
บริเวณหน้าสถานีจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยนายประสาท ลิ่มดุลย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมงานโครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดอ่างทอง "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ในการจัดรณรงค์บ้านเมืองให้มีความสะอาด และดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะที่ตกค้างสะสม ให้หมดไปจากพื้นที่ โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าสถานีจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

กลุ่มงาน: 
ส่งเสริมสุขภาพ