Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมเฝ้าระวังสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต4 จังหวัดสระบุรี นายเสกสรรค์ สวัสดีและจนท.กลุ่มงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ป้องกันและควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับจนท.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จนท. รพ.สต.

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 มกราคม 2564
นายแพทย์อรรถพ แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างกอง
แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกทศมนตรีเมืองอ่างทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 25 มกราคม 2564 

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานสอบสวนโรค ควบคุมโรคและค้นหาผู้สัมผัส ณ ม.3 ต.บางจัก อ.วิเศษชัญชาญ จ.อ่างทอง

โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สคร.4 สระบุรี ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ เจ้าหน้าที่ CDCU อ.วิเศษชัยชาญ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางจัก อสม. และผู้นำชุมชนในการดำเนินการดังกล่าว

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 มกราคม 2564 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนำโดยนายสมยศ แสงหิ่งห้อย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด ติดตามเยี่ยมการปฏิบัติงานดูแลจิตใจของผู้เข้ากักกันตัวในสถานที่กักตัว
(Local Quarantine) ของจังหวัดอ่างทอง ณ อพาร์ตเม้นต์แสงตุลา อ.โพธิ์ทอง และโรงพยาบาลสนาม 
ณ โรงพยาบาลป่าโมก รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

หน้า