ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก PDF icon บันทึกข้อความลงนามในประกาศ.pdf, PDF icon ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf, PDF icon หนังสือแจ้งเวียน.pdf, PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564 PDF icon ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564.pdf, PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf, PDF icon บันทึกข้อความลงนามในประกาศ.pdf
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส PDF icon N ประกาศรายชื่อ ลจช ประเมินเข้า พกส..pdf
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน PDF icon บันทึกข้อความลงนามประกาศ.pdf, PDF icon ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ.pdf, PDF icon บันทึกข้อความของเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf, PDF icon หนังสือแจ้งเวียน.pdf
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส. PDF icon ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก พกส.pdf
16/02/2021 ปรกาศรับสมัคร ลจช ประเมินเข้า พกส.ประจำปี 2564 PDF icon ประกาศรับสมัคร ลจช เข้า พกส.pdf
11/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯนายช่างเทคนิค.pdf
08/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรนถะ ครั้วที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค PDF icon สอบสัมภาษณ์.pdf
03/02/2021 แนวทางประเมินผลงานเฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง PDF icon ประเมินฯ กลุ่มงาน.pdf, PDF icon ประเมินฯ รพช.สสอ..pdf
03/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ.pdf

หน้า