ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วัที่ 25 มีนาคม 2564 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี ระยะที่ 3 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 42 คน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 มีนาคม 2564
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อม นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองร่วมกิจกรรม kick off ส่งมอบของขวัญปีใหม่ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน และร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.ดีเด่น) ประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 มีนาคม 2564
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมเฝ้าระวังสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต4 จังหวัดสระบุรี นายเสกสรรค์ สวัสดีและจนท.กลุ่มงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ป้องกันและควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับจนท.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จนท. รพ.สต.

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
16 เม.ย. 2021 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๓ ห้อง PDF icon IT-01 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf, PDF icon ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องทันตกรรม.pdf
09 เม.ย. 2021 (ร่าง ) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรค (Fresh air 100_)จำนวน 3 ห้อง PDF icon IT-01 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ประกาศ).pdf, Package icon (ร่าง ) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรค (Fresh air 100_).zip
09 เม.ย. 2021 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรค (Recirculate) จำนวน 5 ห้อง PDF icon IT-01 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ประกาศ).pdf, Package icon (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรค (Recirculate).zip
09 เม.ย. 2021 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เงินกู้ กลุ่มที่ 1) Package icon ประกาศร่าง 9 เม.ย.64.zip
09 เม.ย. 2021 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 5 (เงินกู้) Package icon ประกาศร่าง 9 เม.ย. 2564.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan)

PDF icon 20210318_084606.pdf

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Package icon รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประ.zip

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Package icon ประกาศเจตนารณ์การต่อต้านการทุจริตปี2564.zip

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Package icon รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.zip

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563

Package icon EB1.zip

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
5/2564

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มี.ค. 2564

PDF icon สรุป กวป.ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มี.ค. 64.pdf

4/2564

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ธ..ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.ครั้งที่ 4_2564.pdf

3/2563 PDF icon สรุป กวป.ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 2 ธ.ค. 63.pdf

10/2563

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 28 ส.ค. 2563

PDF icon สรุปรายงานการประชุม กวป.28 ส.ค. 63.pdf

9/2563

เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 31 ก.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.กรกฎาคม 2563.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
4/2564 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ก.พ.64 PDF icon สรุป คกก.บริหารครั้งที่ 4 วันที่ 23 ก.พ. 64.pdf

2/2564 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ย.63 PDF icon สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 2 (26 พ.ย. 63).pdf

10/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 10 วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร สสจ.กรกฎาคม 2563.pdf

9/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 9 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 8 วันที่ 25 มิถุนายน 2563.pdf

8/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 8 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 8 วันที่ 2 มิถุนายน 2563.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง รายงานสรุป
6/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 6 ปี 2563.pdf
5/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 5 ปี 2563.pdf
4/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน.ครั้งที่ 4 ปี 2563.pdf
3/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน.ครั้งที่ 3 ปี 2563.pdf
2/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 2 ปี 2563.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature