ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
เตรียมสถานที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและฝึกปฏิบัติการใส่ชุด การเก็บ การขนย้ายขยะติดเชื้อ
ให้กับแม่บ้านสถานที่กักกันตัว สถานที่กักกันตัว ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ พร้อมด้วยสาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางภนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และตรวจเยี่ยมหน่วยคัดกรองโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 ธันวาคม 2563
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกตรวจ กิจกรรมทำความสะอาดตลาดและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม การประชุมชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 2564 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2021 ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 16 ก.พ. 64.zip
15 ก.พ. 2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 15 ก.พ. 64.zip
11 ก.พ. 2021 ประกาศผูเชนะ การเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ป่าโมก PDF icon ประกาสผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ป่าโมก.pdf, PDF icon IT-01 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2.pdf
09 ก.พ. 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
03 ก.พ. 2021 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 3 ก.พ. 64.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

PDF icon บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

PDF icon รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB15.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอเผยแพร่.pdf

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2563.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
7/2563

เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิ.ย. 2563

PDF icon สรุป กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิถุนายน 2563.pdf

6/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 1 พ.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป. 1 พ.ค. 63.pdf

5/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ก.พ. 2563

PDF icon สรุป กวป. กุมภาพันธ์ 2563.pdf

4/2563

สรุป กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ม.ค. 2563

PDF icon kwp040163.pdf

3/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ม.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.ธันวาคม 2562.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature