ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 เมษายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ได้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปรกครอง อปท ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันmuj 23 เมษายน 2563
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ  และประธาน อสม. ทุกอำเภอ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด - 19 ณ อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 และเยี่ยมชมการผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ของ อสม. อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

19 เมษายน 2563 
นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี และนายอภิชาติ มึขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุกคัดกรองฯ ในจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

15 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ถวายหน้าผ้า แด่พระสงฆ์ใขเขต อ. ไชโย

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 30 เม.ย. 63.zip
30 เม.ย. 2020 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ PDF icon ยกเลิกประกาศ.pdf
28 เม.ย. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 28 เม.ย. 63.zip
22 เม.ย. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 22 เม.ย. 63.zip
17 เม.ย. 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ PDF icon ประกาศผู้ชนะ คอมพิวเตอร์.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่ อท 0017.1/ว 1523 เผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

PDF icon 20180521_082754.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

PDF icon 20180404_080405.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอแสวงหา

PDF icon ประกาศ.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon phothong.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180328_044530.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature