ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

8 เมษายน 2563
นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ออกตรวจการจำหน่ายสิ้นค้าที่ตลาดนัด และร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมัน และด่านตรวจคัดกรองในเขต จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

9 เมษายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี  เข้าร่วมในพิธีมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิ ในโครงการ อบจ.ร่วมใจ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

7 เมษายน 2563
นายพรเทพ ฤทธิฤดี และนายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ออกตรวจการจำหน่ายสินค้าและอาหาร ที่โลตัส บ๊กซี แต้ซุปแปอร์ CJ และ 7-11 ตามประกาศ มาตราการ เว้นระยะห่างทางสังคม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

5 เมษายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายพรเทพ ฤทธิฤดี นายอภิชาติ ประดับมุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2020 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง Package icon (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง.zip
11 มี.ค. 2020 แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 -เดือนมกราคม 2563 PDF icon สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf, PDF icon สขร.1 เดือนธันวาคม 2562.pdf, PDF icon สขร.1 เดือนมกราคม 2563.pdf, PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf
24 ม.ค. 2020 ประกาศแผนการจัดซื้อ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PDF icon แผน 63.pdf, PDF icon -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แผนการปฏิบัติงาน.pdf
06 ม.ค. 2020 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ PDF icon ยกเลิกประกาศ.pdf
03 ม.ค. 2020 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (P62120045157) PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง (P62120045157).pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบ 61 ของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 .pdf

สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข.pdf

แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon ประกาศ_พท.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature