ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจงหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 กันยายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 กันยายน 2563
สำนักงานสาธารณสถขจังหวัดอ่างทอง โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุมถ่ายทอดแผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลอ่างทอง โดย นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 15 กันยายน 2563
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม และกรรมการหมอพื้นบ้านร่วมประชุม

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2021 รายงาน สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 PDF icon -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต.ค.pdf, PDF icon -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ย..pdf, PDF icon แบบรายงาน สขร.1 เดือน ต.ค. 63.pdf, PDF icon แบบรายงาน สขร.1 เดือน พ.ย. 63.pdf, PDF icon หนังสือขอส่ง รายงาน สขร.1 เดือน ต.ค. 63.pdf, PDF icon หนังสือขอส่ง รายงาน สขร.1 เดือน พ.ย. 63.pdf
26 ม.ค. 2021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะ.pdf
25 ม.ค. 2021 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 25 ม.ค. 64.zip
25 ม.ค. 2021 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศจังหวัด 25 ม.ค. 64.zip
22 ม.ค. 2021 ประกาประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 22 ม.ค. 64.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

PDF icon พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8.pdf

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

PDF icon บันทึกข้อความลงนามในประกาศ.pdf

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

PDF icon ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB2.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
2/2563

เอกสารสรุป กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธ.ค. 2562

PDF icon 2_2563.pdf

1/2563

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2562

PDF icon สรุป รง.กวป.1.2563.pdf

4/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ส.ค. 2562

PDF icon สรุป กวป. ส.ค. 62.pdf

3/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิ.ย. 2562

PDF icon สรุป กวป. 28 มิ.ย. 62.pdf

2/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 2562

PDF icon สรุป กวป.เมษายน 62.pdf

หน้า

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature