ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
นายเรวัติประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีกุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืด ณ คลองบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 
นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ
ตรวจราชการและนิเทศงานวิเคราะห์ข้อมูล ณ โรงพยาบาลอ่างทอง 
ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลแสวงหา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ รับฟังการบรรยายการดำเนินงาน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
04 ม.ค. 2021 (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ป่าโมก PDF icon IT-01 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf, Package icon (ร่าง) ประกาศและเอกสารเชิญชวน อาคารโรงวักฟอก รพ.ป่าโมก.zip
25 ธ.ค. 2020 ประกาศยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ป่าโมก PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf, PDF icon ประกาศยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก.pdf
25 ธ.ค. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 25 ธ.ค. 2563.zip
24 ธ.ค. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศเชิญชวน 24 ธ.ค. 2563.zip
22 ธ.ค. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 22 ธ.ค. 63.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon บทความเผยแพร่ความรู้.pdf

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540.pdf

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

PDF icon สรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.pdf

ประชาสัมธ์การทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

PDF icon Doc1.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

PDF icon รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
2/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มี.ค. 61

PDF icon 20180423_065709.pdf

1/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ.25 61

PDF icon 20180213_023553.pdf

9/2560

รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 30 ต.ค. 60

PDF icon 20171222_030253.pdf

9/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่9

PDF icon 20171108_083239.pdf

9/2560

หนังสือเชิญประชุม

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature