ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ที่ประสบวาตภัย ณ พื้นที่ จังหวัดอ่างทอง
โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับ และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จังหัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 มิถุนายน 2563
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับโรงยาบาลอ่างทอง ได้ดำเนินการตามโครงการราชฑัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยให้บริการบริการเอกซ์เรย์ปอด และจอประสาทตา แก่ผู้ต้องกันในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 มิถุนายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 1 มิถุนายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับมอบแอลกอฮอล์ ตามโครงการ "พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" จากกระทรวงพลังงาน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 21 ธ.ค. 63.zip
21 ธ.ค. 2020 (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ป่าโมก PDF icon (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น.pdf
18 ธ.ค. 2020 ประกาศแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon หนังสือเวียน.pdf, PDF icon ประกาศแนวทางการยืมพัสดุประเภทคงรูปและและประเภทสิ้นเปลือง.pdf, PDF icon บันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่.pdf, PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf
17 ธ.ค. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 17 ธ.ค.63.zip
14 ส.ค. 2020 โรงพยาบาลแสวงหา การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด PDF icon โรงพยาบาลแสวงหาประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

PDF icon จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct).pdf

ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

PDF icon ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560.pdf

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

PDF icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

PDF icon คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สสจ.อ่างทอง.pdf

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

PDF icon รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียน.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
1/2560

สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กย. 60 (สมัยวิสามัญ)

PDF icon สรุประชุม กวป (สมัยวิสามัญ).pdf

8/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สค 60 (เพิ่มเติม การเงิน/ประกัน)

8/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สค 60 (PDF)

PDF icon สรุปกวป.8-60.pdf

8/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สค 60 (ZIP)

7/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 7 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

PDF icon 090860-S.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature