ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมจัดการประชุมการจัดทำแนวทางและมาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง  โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมออกตรวจ แนะนำ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
พณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พร้อมทีมงานสำนึกรักบ้านเกิด และนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง หร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยระดับจังหวัด ออกเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนและคัดกรองโควิด 19 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 27 เมษายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 228 แกลลอน 4,560 ลิตร จากนางประภาเพ็ญ ศุภราช พลังงานจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นตัวแทนจากกระทรวงพลังงาน กฝผ. แลละปตท. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จะได่ส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอ่างทองต่อไป

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เรื่อง แนวทางป้องกันการรับสินบน

PDF icon ประกาศกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน.pdf

ประชาสัมพันธ์หนังสือ แจ้งหนังสือ

PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf

จังหวัดอ่างทองขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อไป

PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.มท0201.2.ว0674.pdf

แจ้งเวียนคำสั่ง  Chief  Officer ประจำเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PDF icon แจ้งเวียนคำสั่ง Chief Officer เขต4 ปีงบ62.pdf

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง

PDF icon ข้อตกลง.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
6/2560

เอกสารสรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 60

PDF icon 120760-1.pdf

5/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่5 วันที่ 31 พ.ค. 60

PDF icon 160660.pdf

4/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่4 วันที่ 28 เม.ย. 60

PDF icon 110560-1.pdf

1/2560

เอกสารสรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่1 วันที่ 31 ม.ค. 60

PDF icon 310160.pdf

3/2560

เอกสารประกอบการประชุม กวป.ครั้งที่3 วันที่ 31 มี.ค. 60

File สรุปรายงานการประชุม 310360.docx

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature