ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 เมษายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบ แอลกอฮอล์ จำนวน 152 แกลลอน 3,040 ลิตร จากนางประภาเพ็ญ ศุภราช พลังงานจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นตังแทนกระทรวงพลังงาน กฝผ. และปตท. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จะส่องมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 เมษายน 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมาตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้นไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบาย ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 เมษายน 2563 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เข้ามาในจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 23 เมษายน 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ได้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปรกครอง อปท ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสา

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

PDF icon 20180725_085010.pdf

ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon 20180725_023322.pdf

สำเนาหนังสือ ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561

PDF icon 20180710_083337.pdf

สำเนาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

PDF icon 20180702_034220.pdf

คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180621_073432.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature