ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางกาญจนา นาพูลผล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานควบคุมโรค จะดำเนินการจัดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ รอบที่ 2 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ได้จัดทำสปอตวิทยุเพื่อเผยแพร่ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย “สัปดาห์ละ 5 นาที ดู 5 ที่ ล้างผักถูกวิธีช่วยลดสารพิษ สเตียรอยด์ หายไว ร่างกายพัง อย่าหลงเชื่อง่าย (เครื่องสำอาง) มาเร็ว มาไว พ้นภัยโรคอัมพาต เตือนภัยโรคหัวใจขาดเลือด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำ
สปอตวิทยุป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาชนในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้มีสุขภาพดี และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบสำหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งสามารถดาวน์โหลดสปอตวิทยุกำจัดยุงลาย ได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature