ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง โรคไข้เลือดออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดอ่างทอง ณ เดือน มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง คือเป็นอันดับที่ 1 ของเขต และอันดับที่ 3 ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเกิดความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักต่อการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ทั้งนี้จดหมายหมายข่าวโรคไข้เลือดออกได้จัดสรรให้แก่ นายกองค์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อวิทยุชุมชน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุชุมชน ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างต่

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ (29 พ.ค. 58 ) นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบนโยบายและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยมร่วม ของเรา ชาวสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เพื่อส่งเสริมการใช้ค่านิยมในองค์กรแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature