ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมสุขภาพจิต กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ภายใต้เรื่อง "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" ระหว่างันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ลงทะเบียนและชำระเงินติดต่อ www.dmh.go.th หรือ www.aimhc.net

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ใส่ใจ เตือนภัย “โรคพิษสุนัขบ้า” หรือ โรคกลัวน้ำ หรือ ทางภาคอีสาน เรียกว่า โรคหมาว้อ เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง ไม่มีทางรักษาให้หายได้ และสามารถเกิดได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies) ซึ่งทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคน สุนัข แมว ลิง กระรอก กระแต กระต่าย ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก สกั้งค์ แรคคูน พังพอน ม้า วัว ควาย ฯลฯ แต่จะพบมากที่สุดในสุนัข รองลงมาคือแมว เมื่อเป็นแล้วจะมีอาการทางประสาท โดยเ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เตือนภัยร้าย !!! เด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอม (มีนาคม – พฤษภาคม) จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2547 เฉลี่ยปีละ 1,243 คน หรือวันละ 4 คน

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature