ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และอสม.จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สถานที่ :
สสจ.อ่างทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อใน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลนำมาใช้วางแผนพัฒนางาน NCD ได้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.58 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ สู่ “ชุมชนสุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง”
โดยมี นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ขอเชิญร่วมประชุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ “สู่ ชุมชนสุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สื่อข่าวและวิทยุ และคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รวม 100 คน
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature