ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ศูนย์ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP)
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ (28 ม.ค.58) เวลา 10.00 น. กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองโดยคุณสายสุนีย์ เด็ดดวง (ขนส่งจังหวัดอ่างทอง) ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ขนส่งและสาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ"
โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

สถานที่ :
โรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดอบรมทีมผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอำเภอ ในวันที่ 21 – 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ทีมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น 50 คน เพื่อให้ทีม มีความรู้ ทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผอ.รพ.สต. อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา อำเภอโพธิ์ทอง รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 38 คน

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผอ.รพ.สต.อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย และอำเภอสามโก้ รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 36 คน

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature