ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันmuj 23 เมษายน 2563
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ  และประธาน อสม. ทุกอำเภอ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด - 19 ณ อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 และเยี่ยมชมการผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ของ อสม. อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

19 เมษายน 2563 
นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี และนายอภิชาติ มึขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุกคัดกรองฯ ในจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

15 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ถวายหน้าผ้า แด่พระสงฆ์ใขเขต อ. ไชโย

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

15 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องบริโภคแก่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองโควิด-19 ณบริเวณหน้าวัดไชโย อ.ไชโย

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
14 เม.ย. 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ภายนอกและภายใน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง (e-bidding).pdf
08 เม.ย. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ File ประกาศร่าง 8 เม.ย. 63.rar
08 เม.ย. 2020 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 8 เม.ย. 63.zip
27 มี.ค. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศเชิญชวน 27 มี.ค. 63.zip
27 มี.ค. 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศเชิญชวน 27 มี.ค. 63.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180620_082939.pdf

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดอ่างทอง

PDF icon 20180620_075538.pdf

สำเนาคำสั่ง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

PDF icon 20180613_035222.pdf

ที่ อท 0017.1/ว 1523 เผยแพร่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

PDF icon 20180521_082754.pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

PDF icon 20180404_080405.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature