ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี ได้จัดประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรเอกชนด้านเอดส์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ :
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองโดยกลุ่มงานควบคุมโรคร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ออกตรวจและประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใ และพ่นเคมีกำจัดยุง บริเวณการจัดงานเทศกาลลอยกระทง หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายการทำงานเชิงรุกและการส่งต่อบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน และวางแผนแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
บริเวณหน้าสถานีจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยนายประสาท ลิ่มดุลย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมงานโครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดอ่างทอง "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ในการจัดรณรงค์บ้านเมืองให้มีความสะอาด และดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะที่ตกค้างสะสม ให้หมดไปจากพื้นที่ โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าสถานีจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature