ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ห้องประชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอบูรณาการงานร่วมกับอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดอ่างทอง ในที่ 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ประชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 138 คน คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบสุขาภาพอำเภอ ได้แก่ อปท จนท.สาธารณสุข อสม และประชาชน

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี ได้จัดประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรเอกชนด้านเอดส์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ :
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองโดยกลุ่มงานควบคุมโรคร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ออกตรวจและประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใ และพ่นเคมีกำจัดยุง บริเวณการจัดงานเทศกาลลอยกระทง หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายการทำงานเชิงรุกและการส่งต่อบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน และวางแผนแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
23/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชกา่รเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18/03/2021 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
18/03/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
15/03/2021 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
08/03/2021 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินบำรุง
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature