ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมเฝ้าระวังสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต4 จังหวัดสระบุรี นายเสกสรรค์ สวัสดีและจนท.กลุ่มงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ป้องกันและควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับจนท.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จนท. รพ.สต.

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 26 มกราคม 2564
นายแพทย์อรรถพ แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างกอง
แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ สุวพันธุ์ รองนายกทศมนตรีเมืองอ่างทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 25 มกราคม 2564 

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานสอบสวนโรค ควบคุมโรคและค้นหาผู้สัมผัส ณ ม.3 ต.บางจัก อ.วิเศษชัญชาญ จ.อ่างทอง

โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สคร.4 สระบุรี ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ เจ้าหน้าที่ CDCU อ.วิเศษชัยชาญ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางจัก อสม. และผู้นำชุมชนในการดำเนินการดังกล่าว

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 มกราคม 2564 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนำโดยนายสมยศ แสงหิ่งห้อย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด ติดตามเยี่ยมการปฏิบัติงานดูแลจิตใจของผู้เข้ากักกันตัวในสถานที่กักตัว
(Local Quarantine) ของจังหวัดอ่างทอง ณ อพาร์ตเม้นต์แสงตุลา อ.โพธิ์ทอง และโรงพยาบาลสนาม 
ณ โรงพยาบาลป่าโมก รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2021 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 25 ก.พ. 64.zip
25 ก.พ. 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ PDF icon ประกาศผู้ชนะ.pdf
25 ก.พ. 2021 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ PDF icon ประกาศยกเลิก.pdf
22 ก.พ. 2021 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง (P64020020558), (P6402220649) ปี พ.ศ. 2564 PDF icon IT-01 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2.pdf, PDF icon ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
18 ก.พ. 2021 รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 PDF icon หนังสือส่ง สขร.1 มค 64.pdf, PDF icon -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ม.ค.pdf, PDF icon แบบรายงาน สขร.1 เดือน ม.ค. 64.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2021 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
25/02/2021 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2564
23/02/2021 บัญชีรายชื่อ ลจช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ พกส
22/02/2021 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
16/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลจช เข้า พกส.

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Package icon ประกาศเจตนารณ์การต่อต้านการทุจริตปี2564.zip

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Package icon รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.zip

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563

Package icon EB1.zip

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

PDF icon d007.pdf

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
4/2564

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ธ..ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.ครั้งที่ 4_2564.pdf

3/2563 PDF icon สรุป กวป.ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 2 ธ.ค. 63.pdf

10/2563

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 28 ส.ค. 2563

PDF icon สรุปรายงานการประชุม กวป.28 ส.ค. 63.pdf

9/2563

เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 9 วันที่ 31 ก.ค. 2563

PDF icon สรุป กวป.กรกฎาคม 2563.pdf

8/2563

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 8 วันที่ 30 มิ.ย. 2563

PDF icon สรุปรายงานการประชุม กวป.มิถุนายน 2563.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
2/2564 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ย.63 PDF icon สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 2 (26 พ.ย. 63).pdf

10/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 10 วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร สสจ.กรกฎาคม 2563.pdf

9/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 9 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 8 วันที่ 25 มิถุนายน 2563.pdf

8/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 8 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 8 วันที่ 2 มิถุนายน 2563.pdf

7/2563 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 7 วันที่ 30 เมษายน 2563 PDF icon สรุป คกก.บริหาร 30 เม.ย. 63.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง รายงานสรุป
6/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 6 ปี 2563.pdf
5/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 5 ปี 2563.pdf
4/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน.ครั้งที่ 4 ปี 2563.pdf
3/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน.ครั้งที่ 3 ปี 2563.pdf
2/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ปสน.) จังหวัดอ่างทอง PDF icon รายงานการประชุม ปสน. ครั้งที่ 2 ปี 2563.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature