โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ได้จัดทำสปอตวิทยุเพื่อเผยแพร่ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย “สัปดาห์ละ 5 นาที ดู 5 ที่ ล้างผักถูกวิธีช่วยลดสารพิษ สเตียรอยด์ หายไว ร่างกายพัง อย่าหลงเชื่อง่าย (เครื่องสำอาง) มาเร็ว มาไว พ้นภัยโรคอัมพาต เตือนภัยโรคหัวใจขาดเลือด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำ
สปอตวิทยุป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาชนในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้มีสุขภาพดี และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบสำหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งสามารถดาวน์โหลดสปอตวิทยุกำจัดยุงลาย ได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง โรคไข้เลือดออก ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดอ่างทอง ณ เดือน มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง คือเป็นอันดับที่ 1 ของเขต และอันดับที่ 3 ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเกิดความความรู้ ความเข้าใจและตระ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อวิทยุชุมชน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกิจกรร

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
29 Jul 58 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.pdf
28 Jul 58 ประชากรตามทะเบียนบ้าน ประชากรตามทะเบียนบ้าน.zip
28 Jul 58 ประชากร UC ปี 2558 แยกรายหน่วยบริการ นับปชกตามรพ มิย 58.xls
20 Jul 58 แนวทางตรวจประเมินขึ้นทะเบียน แนวทางตรวจประเมินขึ้นทะเบียน.zip
30 Jun 58 จดหมายติดตามพัฒนาการ DAIM จดหมายDAIM.zip
29 Jun 58 การเยี่ยมบ้านFCT (HOME WARD) 290658.rar
03 Jun 58 เล่มคู่มือสมรรถนะของบุคคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (ฉบับบปรับปรุง) เล่มคู่มือสมรรถนะ 28 พ.ค. 58 (ฉบับปรับปรุง).rar
28 May 58 คู่มือการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เล่มคู่มือสมรรถนะจังหวัดอ่างทอง.zip
21 May 58 เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เพลงค่านิยมร่วมองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง.rar
14 May 58 แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท แบบก.พ.ส่วนที่เพิ่มเติมข้าราชการ สสจ.อท.doc
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf
ครั้งที่ Title วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)
2/2558 ระเบียบการประชุม กวปครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กพ. 58 ระเบียบวาระ 26 กพ 2558.doc
1/58 เอกสารประชุม กวป ครั้ง 1 28 มค 58 ระเบียบวาระ 28 มกราคม 2557.doc รายงานการประชุมกวปวันที่ (28 มค57).zip

12/2557 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธค 57 0501258-1.rar

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
27 Jul 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 270758-2.zip
17 Jul 2558 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไข 17ก.ค.58 170758-bidding.pdf
13 Jul 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 100758.pdf
13 Jul 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 100758-2.pdf
26 Jun 2558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แก้ไข 2 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แก้ไข.pdf
12 May 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ประกาศจังหวัด.pdf
12 May 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ประกาศจังหวัด.pdf
30 Apr 2558 ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประกาศร่าง TOR.pdf

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
27 Jul 58 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและนักวิชาการบัญชี) 270758-1.pdf
20 Jul 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่ง นักวิชาการพัศดุ 200758-1.pdf
17 Jul 58 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา, ตำแหน่งพนักงานขับรถ) 170758.pdf
13 Jul 58 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา) 130758-1.pdf
22 Jun 58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 220658-1.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง