โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
ศูนย์ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP)
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ (28 ม.ค.58) เวลา 10.00 น. กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองโดยคุณสายสุนีย์ เด็ดดวง (ขนส่งจังหวัดอ่างทอง) ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ขนส่งและสาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ"
โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

สถานที่ :
โรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดอบรมทีมผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอำเภอ ในวันที่ 21 – 23 มกราคม พ.ศ.

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผอ.รพ.สต. อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา อำเภอโพธิ์ทอง รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 38 คน

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผอ.รพ.สต.อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย และอำเภอสามโก้ รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 36 คน

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งแนวทางการเฝ้าระวัง และคําถาม - คำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
28 Jan 58 เอกสารประกอบการประชุมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 21-23 ม.ค. 58 เอกสารนักปรับเปลี่ยน _4.rar
28 Jan 58 เอกสารประกอบการประชุมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 21-23 ม.ค. 58_3 เอกสารนักปรับเปลี่ยน_3.rar
28 Jan 58 เอกสารประกอบการประชุม 21-23 ม.ค. 58 เอกสารนักปรับเปลี่ยน ๒.rar
28 Jan 58 เอกสารประกอบการประชุม 21-23 ม.ค. 58 เอกสารประกอบการประชุมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 21-23 ม.ค. 58
20 Jan 58 คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2558(ฉบับปรับปรุงล่าสุดวันที่่ 8 มกราคม 2558) templete_kpi58_08012558.rar
19 Jan 58 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตรวจราชการรอบที่1.58 190158-1.doc
16 Jan 58 เอกสารการประชุม Admin 14 มกราคม 2558 slide_14_jan58.zip
16 Jan 58 เอกสารประกอบการจัดทำ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ที่21 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 160158-1.zip
14 Jan 58 เอกสารประชุม service plan 13 ม.ค. 58 สาขาปฏมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 140158-1.rar
13 Jan 58 เอกสาร นำเสนอประชุม แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 58 วันที่ 12 มค.58 ที่ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 130158-2.zip
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf
ครั้งที่ รายละเอียด วาระ กวป. สรุปวาระ กวป.
12/2557

เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธค 57

0501258-1.rar

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
29 Jan 2558 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 2.pdf
27 Jan 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
27 Jan 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
26 Jan 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ (แก้ไข28ก.พ.57) 280158-1.rar
15 Jan 2558 ประกาศร่าง TOR ยูนิตทำฟัน 15-19 ม.ค. 2558 ประกาศร่าง TOR.pdf
12 Jan 2558 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ย) จำนวน 43 รายการ ประกวดราคาซื้อ ยาร่วม ปี 57.rar
12 Jan 2558 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA สอบราคาเครื่อง X-Ray ปี 58.rar
26 Dec 2557 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 261257.pdf

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
23 Jan 58 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 230158-2.doc
23 Jan 58 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 230158-1.doc
16 Jan 58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 160158-3.doc
16 Jan 58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 160158-2.doc
19 Dec 57 การดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ตามแนวทางการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 191257-1.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง