โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน/เดือน/ปี : 20 พ.ย. 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี ได้จัดประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรเอกชนด้านเอดส์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ :
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วัน/เดือน/ปี : 07 พ.ย. 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองโดยกลุ่มงานควบคุมโรคร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ออกตรวจและประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใ และพ่นเคมีกำจัดยุง บริเวณการจัดงานเทศกาลลอยกระทง หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน/เดือน/ปี : 07 พ.ย. 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายการทำงานเชิงรุกและการส่งต่อบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน และวางแผนแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
บริเวณหน้าสถานีจอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร
วัน/เดือน/ปี : 05 พ.ย. 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยนายประสาท ลิ่มดุลย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมงานโครงการเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดอ่างทอง "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ในการจัดรณรงค์บ้านเมืองให้มีความสะอาด และดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะที่ตกค้างสะสม ให้หมดไปจากพื้นที่ โดยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
วัน/เดือน/ปี : 05 พ.ย. 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

หน้า

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2557 แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม ใช้เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายมาร่วมงาน
05 พ.ย. 2557 แบบฟอร์มรายละเอียดภารกิจของตัวชี้วัด ตามหนังสือสสจ.อ่างทอง ที่ อท 0032.002/1/ ว 1752 ลว 3 พ.ย. 57 รายละเอียดภารกิจของตัวชี้วัด.doc
05 พ.ย. 2557 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ (สำหรับภานกิจพื้นฐาน / ภารกิจยุทธศสาตร์) ฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนพื้นฐาน สสอ.2558.xls
27 ต.ค. 2557 ข้อมูลลพื้นฐาน ของจังหวัดอ่างทอง 15-N1404.xls
22 ต.ค. 2557 เอกสารประชุมวันที่ 14 ส.ค. 57 ร.พ.อ่างทอง 190857.rar
22 ต.ค. 2557 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานสาธารณสุข 280857-S.pdf
22 ต.ค. 2557 เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 9 ก.ย. 57 ณ รพ.อ่างทอง (แก้ไข11ก.ย.57) 110957-1.zip
22 ต.ค. 2557 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการรับฟังความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ ปฐมภูมิ 180957.zip
22 ต.ค. 2557 แบบฟอร์มกรอบแผนงาน, แผนปฏิบัติการ ปี 2558 (ปรับใหม่ 17 กย.57) 170957.zip
22 ต.ค. 2557 ทะเบียนย่อยปี 57 (ก.ย.57) 201057.rar
22 ต.ค. 2557 ฟอร์มแผน58ปรับจากกระทรวง10ตค.57 101057-1.rar
22 ต.ค. 2557 kpi.58 ณ 3 ตค.57 061057-2.rar
22 ต.ค. 2557 การพัฒนาหน่วยบริการชันสูตร (รพ.สต./ศสม) 230157-2.zip
ครั้งที่ รายละเอียด วาระ กวป. สรุปวาระ กวป.
8/2556

ประชุม กวป. ครั้งที่ 8/2556 ประจำเดือน สิงหาคม 2556
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วาระ300856.doc สรุปกวป300856.doc
7/2556

ประชุม กวป. ครั้งที่ 7/2556 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วาระ010856.doc สรุปกวป010856.doc
6/2556

ประชุม กวป. ครั้งที่ 6/2556 ประจำเดือน มิถุนายน 2556
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วาระ020756.doc สรุปกวป020756.doc
5/2556

ประชุม กวป. ครั้งที่ 5/2556 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วาระ290556.doc สรุปกวป290556.doc
4/2556

ประชุม กวป. ครั้งที่ 4/2556 ประจำเดือน เมษายน 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

3/2556

ประชุม กวป. ครั้งที่ 3/2556 ประจำเดือน มีนาคม 2556
วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วาระ290356.doc สรุปกวป290356.doc
2/2556

ประชุม กวป. ครั้งที่ 2/2556 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วาระ280256.doc สรุปกวป280256.doc
1/2556

ประชุม กวป. ครั้งที่ 1/2556 ประจำเดือน มกราคม 2556
วันที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วาระ310156.doc สรุปกวป310156.doc

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
14 พ.ย. 2557 ประกาศร่าง TOR เวชภัณฑ์ (ยา) รอบที่ 2 ประกวดราคาซื้อ ยาร่วม ปี 57.rar
14 พ.ย. 2557 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ E-Auction 58.rar
06 พ.ย. 2557 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 061157-1.pdf
05 พ.ย. 2557 (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล และอาคารสถานีอนามัย 051157-1.pdf
22 ต.ค. 2557 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 211057-1.pdf
22 ต.ค. 2557 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) 221057-1.rar
22 ต.ค. 2557 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 201057-2.pdf
22 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 201057-1.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง