โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และอสม.จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สถานที่ :
สสจ.อ่างทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อใน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลนำมาใช้วางแผนพัฒนางาน NCD ได้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.58 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ สู่ “ชุมชนสุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง”
โดยมี นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ขอเชิญร่วมประชุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ “สู่ ชุมชนสุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง” ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สื่อข่าวและวิทยุ และคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รวม 100 คน

สถานที่ :
อบจ.อ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปวิณ ชำนิประศาสตน์ เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูทในการเเข่งขันเล่นฮูลาฮูปกับเด็กๆ และได้รับเกรียติจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางกาญจนา นาพูลผล มอบรางวัลให้เ

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
25 Feb 58 ตารางเก็บข้อมูลประเมินงาน NCD ปี 58 ตารางเก็บข้อมูลประเมินงาน NCD ปี 58.xlsx
24 Feb 58 ทะเบียนย่อย ปี 2558 (มกราคม) 240258-1.rar
23 Feb 58 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 230258-1.pdf
20 Feb 58 กระบวนงานและตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฯ กระบวณงานและตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฯ.rar
18 Feb 58 คู่มือระบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์ คู่มือระบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์.pdf
18 Feb 58 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2558 180257-1.zip
11 Feb 58 แนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปี59 110258-1.pdf
06 Feb 58 คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด ปี 2558 รอบที่ 1 060258-2.zip
03 Feb 58 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับจังหวัด ปี 2558 030258-2.zip
02 Feb 58 ตัวชี้วัด ประเมิน ผอ.รพ. สสอ. ผอ.รพสต รอบที่ 1 (แก้ไข 6 ก.พ. 58) 060258-1.zip
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
09 Feb 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 6 ชุด ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
09 Feb 2558 แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แบบบริษัทแจ้งชื่อผู้เสนอราคา.pdf
05 Feb 2558 แจ้ง วัน เวลา สถานที่เสนอราคา เวชภัณฑ์(ยา) ซื้อยาร่วมจังหวัด แจ้งวันเวลาสถานที่.pdf
04 Feb 2558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ อาคารพักพยาบาล 24 (กระตุ้น)58.rar
04 Feb 2558 ประกาศปประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ อาคารพักพยาบาล 24 (กระตุ้น)58.rar
29 Jan 2558 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 2.pdf
27 Jan 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
27 Jan 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
04 Feb 58 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 040258-1.pdf
23 Jan 58 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 230158-2.doc
23 Jan 58 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 230158-1.doc
16 Jan 58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 160158-3.doc
16 Jan 58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 160158-2.doc

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง