โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค โปรแกรมข้อมูลบุคลากร(APIS) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่(31 ส.ค.59) ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนยันว่าวิตามินแบบสูบไม่ได้ผ่านการรับรองจาก อย. เพราะถือว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
โดยตั้งข้อสังเกต 3 ประการ คือ ปริมาณวิตามินที่ระบุไว้ข้างฉลากมีจำนวนน้อยเกินไป ไม่มีผลการวิจัยยืนยันว่าเมื่อรับวิตามินนี้แล้วจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร และวิตามินต้องดูดผ่านความร้อนทำให้เสียสภาพจนประสิทธิภาพลดลง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ (15 กันยายน 2559) ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ว่า กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มแข็ง โดยพบผู้ป่วยในบางอำเภอในบางจังหวัด สามารถควบคุมโรคได้จนแนวโน้มสถานการณ์คงที่ ปัจจัยความสำ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย จะเป็นกิจกรรมระดับประเทศ และเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญ ที่จะนำความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการเชิญชวนคนไทยร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวที่ดีงาม สิ่งที่เป็นสุดยอด สิ่งล้ำค่า ที่เป็นความภาคภูมิใจจากทุกชุมชนของประเทศไทย เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอล โดยคนไทย ให้เป็นแ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมอนามัยแนะ เล่น Pokemon เพื่อให้ตนได้ออกกำลังกาย จะเป็นประโยชน์มาก โดยใช้เวลาเล่นไม่เกิน 1 - 2 ชั่วโมง และควรคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ควรเล่น ขณะขับรถ และไม่ควรเข้าไปเล่นในสถานที่หวงห้าม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother's Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่

 

 

 

หน้า

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
20 ก.ย. 59 แบบฟอร์มเล่มแผนปฏิบัติการ เครือข่ายอำเภอปี 2560 Package icon 1แบบฟอร์มเล่มแผนปฏิบัติการ2560.zip
08 ก.ย. 59 นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ วันที่ 7 กย 59 (5 คปสอ) Package icon นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ วันที่ 7 กย 59 (5 คปสอ).zip
23 ส.ค. 59 แบบฟอร์มงบค่าเสื่อมปี 60ส่วน90% File แบบฟอร์มงบค่าเสื่อมปี 60ส่วน90%.rar
22 ส.ค. 59 แผนแม่บทงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปี 60 ถึง ปี 64 (แก้ไข31ส.ค.59) Package icon แผนแม่บทงานยุทธศาสาตร์สาธารณสุขอ่างทอง ปี 60 ถึง ปี 64(แก้ไข).zip
19 ส.ค. 59 แบบฟอร์มแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ปี2560+ใบจัดสรรปี 2559+ร่างจัดทำแผนค่าบริการทางการแพทย์ ปี60 File แบบฟอร์มแผนคำของบค่าเสื่อม+ใบจัดสรร.rar
19 ส.ค. 59 บัญชีราคาครุภัณฑ์ ตั้งคำของบลงทุนปี60 File บัญชีราคาครุภัณฑ์ ตั้งคำของบลงทุนปี60.rar
16 ส.ค. 59 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ก.ค. 59 PDF icon 160859.pdf
21 ก.ค. 59 ร่างแบบแปลนรายการงบลงทุนปี 60 ที่จังหวัออ่างทองได้รับ ยังขาดโรงพัสดุ สสจ. File ร่างแบบแปลนรายการงบลงทุนปี 60 ที่จังหวัออ่างทองได้รับ ยังขาดโรงพัสดุ สสจ.rar
29 มิ.ย. 59 สรุปคะแนนตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ Office spreadsheet icon สรุปคะแนน และการโอนเงิน QOF รอบที่1-59.xls
22 มิ.ย. 59 ประกาศประเภทและขอบเขตงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(ฉบับ ๑๐) Package icon 220659.zip
วัน/เดือน/ปี ชื่อ เอกสารแนบ link
09 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม PDF icon ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ PDF icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 ม.ค. 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ PDF icon ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 ธ.ค. 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 ธ.ค. 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ PDF icon 231257-6.pdf
ครั้งที่ ชื่อ วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
4/2559 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่4 วันที่ 28 เม.ย. 59 File 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 File ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) PDF icon สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) File 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)
2/2558 ระเบียบการประชุม กวปครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กพ. 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 26 กพ 2558.doc
1/58 เอกสารประชุม กวป ครั้ง 1 28 มค 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 28 มกราคม 2557.doc Package icon รายงานการประชุมกวปวันที่ (28 มค57).zip

12/2557 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธค 57 File 0501258-1.rar

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
22 ก.ย. 59 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย PDF icon ประกาศ ปปช ยาม แม่บ้าน.pdf
22 ก.ย. 59 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม PDF icon ประกาศ ปปช คนสวน.pdf
20 ก.ย. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ยกเลิกประกาศ.pdf
13 ก.ย. 59 ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 3 File ประกาศร่าง 13 ก.ย. 59 ครั้งที่ 3.rar
09 ก.ย. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้) 4 คัน (e-bidding) File ประกาศ 9 ก.ย.59.rar
08 ก.ย. 59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน สำหรับงานพื้นฐาน จำนวน 3 ชุด File ประกาศ 8 ก.ย. 59.rar
08 ก.ย. 59 ประกาศราคากลาง ยูนิตทำฟัน สำหรับงานพื้นฐาน PDF icon ราคากลางยูนิตทำฟัน.pdf
02 ก.ย. 59 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ File ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ.rar

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
14 ก.ย. 59 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ PDF icon 140959-2.pdf
14 ก.ย. 59 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ PDF icon 140959-1.pdf
07 ก.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ PDF icon 70959.pdf
29 ส.ค. 59 รับสมัคร หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7 PDF icon 290859.pdf
29 ส.ค. 59 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ PDF icon 250859-2.pdf

ปฏิทินห้องประชุม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง