โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เตือนภัยร้าย !!! เด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอม (มีนาคม – พฤษภาคม) จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2547 เฉลี่ยปีละ 1,243 คน หรือวันละ 4 คน

สถานที่ :
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สสจ.อ่างทอง ขอเชิญชวนพี่น้องและครอบครัวเราชาวสาธารณสุข จ.อ่างทอง ทั้งรพท. รพช.และรพ.สต. เชิญชวนเที่ยวงาน “ของดีเมืองอ่างทอง และกาชาด ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 6 - 15 มี.ค. 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี และของดีเมืองอ่างทอง โดยเฉพาะ คืนวันพุธที่ 11 มี.ค.

สถานที่ :
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน
เอกสารดาวน์โหลด :

จังหวัดอ่างทองนำทีมโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายประสาท ลิ่มดุลย์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) นางอัปสร เวศพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนางดวงพร นิยะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางเเละภาคตะวันออก ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงเเรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และอสม.จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สถานที่ :
สสจ.อ่างทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อใน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลนำมาใช้วางแผนพัฒนางาน NCD ได้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
27 Mar 58 คู่มือการคัดกรอง ประเมินผู้สูงอายุ คู่มือการคัดกรอง_ประเมินผู้สูงอายุ.pdf
18 Mar 58 VDO ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 17 มี.ค.58 180358.zip
16 Mar 58 คู่มือ IC รพ.สต./ศสม. ปี 2558 160358.rar
02 Mar 58 เอกสารการประชุม ฟื้นฟูเรื่องตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน การตรวจเท้า อ่างทอง.zip
25 Feb 58 ตารางเก็บข้อมูลประเมินงาน NCD ปี 58 ตารางเก็บข้อมูลประเมินงาน NCD ปี 58.xlsx
24 Feb 58 ทะเบียนย่อย ปี 2558 (มกราคม) 240258-1.rar
23 Feb 58 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 230258-1.pdf
20 Feb 58 กระบวนงานและตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฯ กระบวณงานและตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฯ.rar
18 Feb 58 คู่มือระบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์ คู่มือระบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์.pdf
18 Feb 58 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2558 180257-1.zip
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
27 Mar 2558 ประการสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ประกาศครุภัณฑ์การเกษตร 1.pdf
24 Mar 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.pdf
24 Mar 2558 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า.pdf
18 Mar 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 5 รายการ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 5 รายการ.pdf
09 Feb 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 6 ชุด ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
09 Feb 2558 แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แบบบริษัทแจ้งชื่อผู้เสนอราคา.pdf
05 Feb 2558 แจ้ง วัน เวลา สถานที่เสนอราคา เวชภัณฑ์(ยา) ซื้อยาร่วมจังหวัด แจ้งวันเวลาสถานที่.pdf
04 Feb 2558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ อาคารพักพยาบาล 24 (กระตุ้น)58.rar

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
04 Feb 58 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 040258-1.pdf
23 Jan 58 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 230158-2.doc
23 Jan 58 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 230158-1.doc
16 Jan 58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 160158-3.doc
16 Jan 58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 160158-2.doc

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง