โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ (12 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย“อาคารสมนึก สุขศรีการ” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ประวัติและความเป็นมาของอาคาร ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางกาญจนา นาพูลผล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานควบคุมโรค จะดำเนินการจัดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ รอบที่ 2 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ได้จัดทำสปอตวิทยุเพื่อเผยแพร่ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย “สัปดาห์ละ 5 นาที ดู 5 ที่ ล้างผักถูกวิธีช่วยลดสารพิษ สเตียรอยด์ หายไว ร่างกายพัง อย่าหลงเชื่อง่าย (เครื่องสำอาง) มาเร็ว มาไว พ้นภัยโรคอัมพาต เตือนภัยโรคหัวใจขาดเลือด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำ
สปอตวิทยุป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาชนในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้มีสุขภาพดี และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบสำหรับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งสามารถดาวน์โหลดสปอตวิทยุกำจัดยุงลาย ได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
30 Nov 58 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงสมรรถนะ เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงสมรรถนะ.xls
24 Nov 58 แบบฟอร์มการเขียนโครงการของกลุ่มงานในสสจ.อ่างทอง 241158-1.rar
24 Nov 58 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 2559.zip
16 Nov 58 คู่มือแนวทางการใช้โปรแกรมคำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์ คู่มือแนวทางการใช้โปรแกรมคำของบประมาณ รายการครุภัณฑ์.pdf
16 Nov 58 คู่มือคำของบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี2560 คู่มือคำของบประมาณครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี2560.pdf
13 Nov 58 บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ ตั้งคำของบลงทุน ปี 60 (ปรับปรุง3ก.ย.58) บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ ตั้งคำขอ 60_2015-11-09-100110 (1)ปรับปรุง 3 กย 58.xlsx
10 Nov 58 แบบฟอร์มในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน แบบฟอร์มในการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน.doc
06 Nov 58 แบบฟอร์มข้อเสนอแนะปรับปรุงสมรรถนะ แบบฟอร์มข้อเสนอแนะปรับปรุงสมรรถนะ.rar
05 Nov 58 เอกสารการนำเสนอการถ่ายทอดแผนแม่บท กรอบมาตรการ ปี 2559 (ให้ผู้เข้าร่วมประชุม Printout เอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย) 1นำเสนอถ่ายทอดแผน 5 ถึง 13 พย 58_2.zip
04 Nov 58 3 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ และการเขียนโครงการ (หน่วยงาน)2559 (ให้ผู้เข้าร่วมประชุม Printout เอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย) 3.rar
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf
ครั้งที่ Title วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)
2/2558 ระเบียบการประชุม กวปครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กพ. 58 ระเบียบวาระ 26 กพ 2558.doc
1/58 เอกสารประชุม กวป ครั้ง 1 28 มค 58 ระเบียบวาระ 28 มกราคม 2557.doc รายงานการประชุมกวปวันที่ (28 มค57).zip

12/2557 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธค 57 0501258-1.rar

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
27 Nov 2558 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน ชุดเครื่องมือผ่าตัด.rar
20 Nov 2558 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิก.pdf
20 Nov 2558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ.pdf
12 Nov 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 7 รายการ e-bidding ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2.rar
30 Oct 2558 ประกาศสอบราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้) ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาล.rar
30 Oct 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 7 รายการ e-bidding ประกาศ.rar
26 Oct 2558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 261058-1.pdf
22 Oct 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายกา (e-bidding) ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปี 59.rar

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
27 Nov 58 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป 271158-1.pdf
23 Nov 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานสาธารณสุขทั่วไป 231158-1.pdf
13 Nov 58 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์) 131158-1.pdf
12 Nov 58 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 121158-2.pdf
12 Nov 58 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 121158-1.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง