โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เตือนภัยร้าย !!! เด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอม (มีนาคม – พฤษภาคม) จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2547 เฉลี่ยปีละ 1,243 คน หรือวันละ 4 คน

สถานที่ :
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สสจ.อ่างทอง ขอเชิญชวนพี่น้องและครอบครัวเราชาวสาธารณสุข จ.อ่างทอง ทั้งรพท. รพช.และรพ.สต. เชิญชวนเที่ยวงาน “ของดีเมืองอ่างทอง และกาชาด ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 6 - 15 มี.ค. 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี และของดีเมืองอ่างทอง โดยเฉพาะ คืนวันพุธที่ 11 มี.ค.

สถานที่ :
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน
เอกสารดาวน์โหลด :

จังหวัดอ่างทองนำทีมโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายประสาท ลิ่มดุลย์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) นางอัปสร เวศพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนางดวงพร นิยะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางเเละภาคตะวันออก ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงเเรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และอสม.จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

สถานที่ :
สสจ.อ่างทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อใน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลนำมาใช้วางแผนพัฒนางาน NCD ได้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

Pages

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
22 Apr 58 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำระเมิดต่อบุคคลภายนอก 220458-2.pdf
22 Apr 58 คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ รพ สต ปี 2558 รอบที่ 2 220458-1.zip
22 Apr 58 แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้ แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้.zip
20 Apr 58 หนังสือคู่มือสำหรับทีมหมอครอบครัว ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน หนังสือคู่มือทีมหมอครอบครัว.pdf
09 Apr 58 คู่มือการถ่ายทอดตัวชีัวัดฯ (รอบที่ 2) 090458.zip
07 Apr 58 เล่มรายงานประจำปี 2557 070458-3.rar
07 Apr 58 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด กพร.(นพ.สสจ) ของจังหวัดปี 58 070458-2.rar
07 Apr 58 คู่มือแนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ปี 59 070458-1.pdf
02 Apr 58 คู่มือการถ่ายทอดตัวชีั้วัด(รอบที่ 2) 020458-2.zip
01 Apr 58 ตัวชี้วัด ผอ.รพ. สสอ. ผอ.รพ.สต รอบที่ 2 010458-1.zip
วัน/เดือน/ปี Title เอกสารแนบ link
09 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 Jan 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 Jan 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 Dec 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 Dec 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 231257-6.pdf

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
30 Apr 2558 ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประกาศร่าง TOR.pdf
31 Mar 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สอบราคาซื้อยูนิตกับดึงคอ 57.pdf
31 Mar 2558 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf
27 Mar 2558 ประการสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ประกาศครุภัณฑ์การเกษตร 1.pdf
24 Mar 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.pdf
24 Mar 2558 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า.pdf
18 Mar 2558 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 5 รายการ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 5 รายการ.pdf
09 Feb 2558 ประกาศประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 6 ชุด ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง