โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค กระดานข่าว(WebBoard) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย จะเป็นกิจกรรมระดับประเทศ และเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญ ที่จะนำความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการเชิญชวนคนไทยร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวที่ดีงาม สิ่งที่เป็นสุดยอด สิ่งล้ำค่า ที่เป็นความภาคภูมิใจจากทุกชุมชนของประเทศไทย เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอล โดยคนไทย ให้เป็นแ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมอนามัยแนะ เล่น Pokemon เพื่อให้ตนได้ออกกำลังกาย จะเป็นประโยชน์มาก โดยใช้เวลาเล่นไม่เกิน 1 - 2 ชั่วโมง และควรคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ควรเล่น ขณะขับรถ และไม่ควรเข้าไปเล่นในสถานที่หวงห้าม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother's Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่

 

 

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้รับโล่เกียรติยศจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีผลงานการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นประจำปี 2558 ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เชิญชวนผูใจบุญร่วมบุญใหญ่กับเรา ร่วมบริจาค ในโครงการปันสุข คลายทุกข์ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 274 ชีวิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอ่างทอง เนื่องในมหามงคลเสด็จเฉลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ผู้ป่วยยากไร้ยังคงรอคอยความหวัง ถึงแม้จะไม่หายเป็นปกติ แต่ขอแค่ได้มีค

หน้า

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
23 ส.ค. 59 แบบฟอร์มงบค่าเสื่อมปี 60ส่วน90% File แบบฟอร์มงบค่าเสื่อมปี 60ส่วน90%.rar
22 ส.ค. 59 แผนแม่บทงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปี 60 ถึง ปี 64 (แก้ไข24ส.ค.59) Package icon แผนแม่บทงานยุทธศาสาตร์สาธารณสุขอ่างทอง ปี 60 ถึง ปี 64 (1).zip
19 ส.ค. 59 แบบฟอร์มแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ปี2560+ใบจัดสรรปี 2559+ร่างจัดทำแผนค่าบริการทางการแพทย์ ปี60 File แบบฟอร์มแผนคำของบค่าเสื่อม+ใบจัดสรร.rar
19 ส.ค. 59 บัญชีราคาครุภัณฑ์ ตั้งคำของบลงทุนปี60 File บัญชีราคาครุภัณฑ์ ตั้งคำของบลงทุนปี60.rar
16 ส.ค. 59 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ก.ค. 59 PDF icon 160859.pdf
21 ก.ค. 59 ร่างแบบแปลนรายการงบลงทุนปี 60 ที่จังหวัออ่างทองได้รับ ยังขาดโรงพัสดุ สสจ. File ร่างแบบแปลนรายการงบลงทุนปี 60 ที่จังหวัออ่างทองได้รับ ยังขาดโรงพัสดุ สสจ.rar
29 มิ.ย. 59 สรุปคะแนนตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ Office spreadsheet icon สรุปคะแนน และการโอนเงิน QOF รอบที่1-59.xls
22 มิ.ย. 59 ประกาศประเภทและขอบเขตงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(ฉบับ ๑๐) Package icon 220659.zip
21 มิ.ย. 59 สำรวจระบบบริการพื้นฐาน Package icon invest02.zip
20 มิ.ย. 59 แผนตรวจสอบ รพ.สต.โดยทีมภาคีเครือข่ายปี59 File แผนตรวจสอบ รพ.สต.โดยทีมภาคีเครือข่ายปี59.xlsx
วัน/เดือน/ปี ชื่อ เอกสารแนบ link
09 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม PDF icon ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ PDF icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 ม.ค. 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ PDF icon ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 ธ.ค. 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 ธ.ค. 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ PDF icon 231257-6.pdf
ครั้งที่ ชื่อ วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
4/2559 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่4 วันที่ 28 เม.ย. 59 File 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 File ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) PDF icon สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) File 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)
2/2558 ระเบียบการประชุม กวปครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กพ. 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 26 กพ 2558.doc
1/58 เอกสารประชุม กวป ครั้ง 1 28 มค 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 28 มกราคม 2557.doc Package icon รายงานการประชุมกวปวันที่ (28 มค57).zip

12/2557 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่12 วันที่ 30 ธค 57 File 0501258-1.rar

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
11 ส.ค. 59 ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ 11/08/2559 File ประกาศร่าง 11 ส.ค. 59.rar
11 ส.ค. 59 ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 5 รายการ 11/08/255 File ประกาศร่าง 11 ส.ค. 59.rar
08 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม PDF icon 080859-1.pdf
29 ก.ค. 59 ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ PDF icon ราคากลาง ปปช.pdf
29 ก.ค. 59 ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ 29/07/2559 File ประกาศร่าง 29 ก.ค. 59.rar
29 ก.ค. 59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (4รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศประกวดราคา.pdf
14 ก.ค. 59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ PDF icon 140759-2.pdf
13 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม PDF icon 130757-1.pdf

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
25 ส.ค. 59 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ PDF icon 250859.pdf
24 ส.ค. 59 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๗๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon 240859-1.pdf
04 ส.ค. 59 ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ" PDF icon 040859-3.pdf
29 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก (แก้ไข) PDF icon 290759.pdf
28 ก.ค. 59 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) PDF icon 280759.pdf

ปฏิทินห้องประชุม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง