โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค โปรแกรมข้อมูลบุคลากร(APIS) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร
สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

จากการที่สมเด็จย่าทรงพระเมตตาอยากให้ปวงประชามีฟันดี จึงทรงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ซึ่งเรียกกันย่อๆ ว่า "พอ.สว" ก็เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า "ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทร

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ฝันร้ายที่หลายคนภาวนาอย่าให้เป็นเรื่องจริง สิ่่งหนึ่งที่ชาวไทยปฏิบัติกันได้ตอนนี้ คือการน้อมถวายความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายถวายความอาลัยด้วยเสื้อผ้าชุดดำแบบสุภาพ เพื่อให้การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบการแต่งกายไว้ทุกข์ในงานศพ พุทธศักราช 2484 จึงเห็นสมควรกำหนดการแต่งกายของข้าราช

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.09 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย โดยนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันล้างมือโลก (อังกฤษ: Global Handwashing Day) เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นและระดมประชากรกว่าล้านคนทั่วโลกให้ล้างมือด้วยสบู่ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการอุทิศให้กับความตระหนักที่เพ

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ปัญหาด้านสุขภาพจิต จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้เกี่ยวข้องทั่วโลกทั้งรัฐบาลและองค์กรด้านสาธารณสุขในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ให้ความสนใจและแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนได้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์การอนามัยโลกจึงขอให้ทั่วโลกได้ตระหนักในปัญหาสุขภาพจิต โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก โ

หน้า

วัน/เดือน/ปี รายการเอกสาร เอกสารดาวน์โหลด
21 ต.ค. 59 ตัวชี้วัด ปี 60 และ tamplate ปรับปรุงใหม่ 19 ตค 59 Package icon ตัวชี้วัด ปี 60 และ tamplate ปรับปรุงใหม่ 19 ตค 59.zip
20 ต.ค. 59 แก้ไขสัญญาจ้างพนักงานราชการ ใหม่ File ตัวอย่าง แก้ไขตามนี้ สัญญาจ้าง พรก.docx
06 ต.ค. 59 ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2560 และtemplate (ฉบับล่าสุด 2 ต.ค. 59) Package icon 2560template2__.zip
28 ก.ย. 59 เอกสารคำขอมีบัตรหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2542 PDF icon card280959.pdf
20 ก.ย. 59 แบบฟอร์มเล่มแผนปฏิบัติการ เครือข่ายอำเภอปี 2560 Package icon 1แบบฟอร์มเล่มแผนปฏิบัติการ2560.zip
08 ก.ย. 59 นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ วันที่ 7 กย 59 (5 คปสอ) Package icon นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ วันที่ 7 กย 59 (5 คปสอ).zip
23 ส.ค. 59 แบบฟอร์มงบค่าเสื่อมปี 60ส่วน90% File แบบฟอร์มงบค่าเสื่อมปี 60ส่วน90%.rar
22 ส.ค. 59 แผนแม่บทงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปี 60 ถึง ปี 64 (แก้ไข31ส.ค.59) Package icon แผนแม่บทงานยุทธศาสาตร์สาธารณสุขอ่างทอง ปี 60 ถึง ปี 64(แก้ไข).zip
19 ส.ค. 59 แบบฟอร์มแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ปี2560+ใบจัดสรรปี 2559+ร่างจัดทำแผนค่าบริการทางการแพทย์ ปี60 File แบบฟอร์มแผนคำของบค่าเสื่อม+ใบจัดสรร.rar
19 ส.ค. 59 บัญชีราคาครุภัณฑ์ ตั้งคำของบลงทุนปี60 File บัญชีราคาครุภัณฑ์ ตั้งคำของบลงทุนปี60.rar
วัน/เดือน/ปี ชื่อ เอกสารแนบ link
09 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม PDF icon ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม.pdf
08 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๘ PDF icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล.pdf
08 ม.ค. 2558 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงาน เพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track๓ปี) ปี ๒๕๕๘ PDF icon ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์ฯ.pdf
23 ธ.ค. 2557 ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

23 ธ.ค. 2557 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ PDF icon 231257-6.pdf
ครั้งที่ ชื่อ วาระ กวป. สรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
5/2559 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 31 พ.ค. 59

4/2559 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่4 วันที่ 28 เม.ย. 59 File 5. สรุปรายงานการประชุม.docx

9/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 5. สรุปการประชุม2.docx

8/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่8 วันที่ 31 ส.ค. 58 File 8. Aug 15.rar

7/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่7 วันที่ 29 ก.ค. 58 File ป.กวป ก.ค. 58.rar

6/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 29 มิ.ย. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) PDF icon สรุปวาระการประชุม กวปครั้งที่6 วันที่ 30 มิ.ย. 58 .pdf

5/58 เอกสารประกอบการประชุม กวปครั้งที่5 วันที่ 29 พ.ค. 58 (ลิงค์ภายในเนื้อหา) File 5. สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 4-2558 แก้ไข.docx

4/58 เอกสารประกอบการประชุม กวป 30 เมษายน 2558 (ลิงค์ภายในเนื้อหา)

3/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 3/2558 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)

2/2558 เอกสารประกอบการประชุม กวป ครั้งที่ 2 26 ก.พ. 58 (ลิงค์เอกสารภายในเนื้อหา)
2/2558 ระเบียบการประชุม กวปครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กพ. 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 26 กพ 2558.doc
1/58 เอกสารประชุม กวป ครั้ง 1 28 มค 58 Microsoft Office document icon ระเบียบวาระ 28 มกราคม 2557.doc Package icon รายงานการประชุมกวปวันที่ (28 มค57).zip

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสาร
21 ต.ค. 59 ประกวดราคาจ้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddinng) PDF icon 211059.pdf
20 ต.ค. 59 ประกาศร่าง รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๔ คัน File ประกาศร่าง 20 ต.ค. 59.rar
20 ต.ค. 59 ประกาศราคากลาง รถพยาบาล (รถตู้) PDF icon ราคากลางการจัดซื้อ.pdf
18 ต.ค. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๕ รายการ (e - bidding) เขตสุขภาพที่ ๔ File ประกาศ 18 ต.ค. 59.rar
07 ต.ค. 59 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ File ประกาศ 7 ต.ค. 59.rar
27 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เครื่องส่องทารกฯ) PDF icon ประกาศผู้ชนะเครื่องส่องทารก.pdf
27 ก.ย. 59 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ (e-bidding) File ประกาศจังหวัดอ่างทอง 27 ก.ย. 59.rar
27 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน PDF icon ประกาศผู้ชนะยูนิตทำฟัน.pdf

ข่าวประกาศ

วัน เดือน ปี ข่าวประกาศ ไฟล์ประกาศ
20 ต.ค. 59 แก้ไขสัญญาจ้างพนักงานราชการ ใหม่ File ตัวอย่าง แก้ไขตามนี้ สัญญาจ้าง พรก.docx
26 ก.ย. 59 เอกสารสัญญาจ้างพนักงานราชการ Package icon สัญญาจ้างพนักงานราชการ.zip
14 ก.ย. 59 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ PDF icon 140959-2.pdf
14 ก.ย. 59 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ PDF icon 140959-1.pdf
07 ก.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ PDF icon 70959.pdf

ปฏิทินห้องประชุม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง