sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş

ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 08.00-12.00 น
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
พร้อมด้วย คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
ร่วมงาน ทำบุญ ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
ณ พระอุโบสถวัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562  เวลา 13.00 น.
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พร้อมคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดอ่างทอง จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 แห่ง
ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
และบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน EOC และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รวม 85 คน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
01 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. PDF icon ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม..pdf
18 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
15 มี.ค. 62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จัวหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย.pdf
13 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
12 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะ.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
11/04/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ
09/04/2019 แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกื้อกูล
05/04/2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีวุฒิเพิ่มเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนรสิงห์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
03/04/2019 อบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ฯ
01/04/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์หนังสือ แจ้งหนังสือ

PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf

จังหวัดอ่างทองขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อไป

PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.มท0201.2.ว0674.pdf

แจ้งเวียนคำสั่ง  Chief  Officer ประจำเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PDF icon แจ้งเวียนคำสั่ง Chief Officer เขต4 ปีงบ62.pdf

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง

PDF icon ข้อตกลง.pdf

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ 0135/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

PDF icon 20181105_085338.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
1/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ. 2562

PDF icon สรุป กวป. ก.พ. 62.pdf

6/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ธ.ค. 2561

PDF icon สรุปประชุม กวป.ครั้งที่ 6.pdf

5/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 31 ต.ค. 2561

PDF icon 20181113_080009.pdf

4/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 2561

PDF icon 20180810_041823.pdf

3/2561

สรุปประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พ.ค. 2561

PDF icon 20180614_091343.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
3/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มี.ค. 2562 PDF icon สรุปรายงานการประชุมคกบ. มีนาคม 2562.pdf

2/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ก.พ. 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหารเดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf

1/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ก.พ. 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหารครั้งที่ 1.pdf

11/2561 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 11 วันที่ 25 ธ.ค. 2561 PDF icon สรุปประชุม คกก.ครั้งที่ 11.pdf

10/2561 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 10 วันที่ 3ธ.ค. 2561 PDF icon 20181224_083817.pdf

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature