โครงสร้างการบริหารงาน สสจ.อ่างทอง หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลสาธารณสุข Data Center สถานการณ์โรค โปรแกรมข้อมูลบุคลากร(APIS) ปฏิทินกิจกรรมของผู้บริหาร

คู่มือสำหรับประชาชน

กระบวนงาน ไฟล์กระบวนงาน
01. การขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก File 01.docx
02. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก File 02.docx
03. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก File 03.docx
04. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก File 04.docx
05. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก File 05.docx
06. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก File 06.docx
07. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย File 07.docx
08. การแจ้งเลิกประกอบกิจการคลินิก File 08.docx
09. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิกประจำปี File 09.docx
10. การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก File 10.docx
11. การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก File 11.docx
12. การขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก File 12.docx
13. การรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอรับใบแทนสมุดทะเบียนคลินิก File 13.docx
14. การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล File 14.docx
15. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่และกรณีรายต่ออายุ) File 15.docx
16. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน File 16.docx
17. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน File 17.docx
18. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป File 18.docx
19. การอนุญาตผลิตนําหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ File 19.docx
20. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา File 20.docx
21. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ File 21.docx
22. การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่อง กรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว File 22.docx
23. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่ง ยาแผนโบราณ File 23.docx
24. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ File 24.docx
25. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 File 25.docx

หน้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง