Events

สถานที่ :
ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 สิงหาคม 2562
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด สวนครัวสมุนไพร สวนครัวเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จิตอาสาจังหวัดอ่างทอง ญ สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติฯ อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 
นางพงศ์พร ครองญาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ร่วมกิจกรรม พิธีตักบาตรพระวงฆ์และสามเณร และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

หน้า