ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมองค์กรสุขภาพดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สสจ.อ่างทอง นำโดย นางกาญจนา นาพูลผล นวก.พิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา และนายประสาท ลิ่มดุลย์ เภสัชกรเชี่ยวชาญพิเศษ และ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อบจ.อ่างทอง ภายในงานได้รับเกีรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมามอบรางวัลให้เด็ก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 8 มกราคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจัดอบรมครูประถมศึกษาปีที่ 1 และ จนท.สธ. จำนวน162 คน ในการเฝ้าระวังเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์และการส่งเสริม IQ/EQ เด็กวัยเรียน ณ อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๘

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
06 ส.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ(แก้ไข) File ครุภัณฑ์ 2 กลุ่ม จำนวน ๗ รายการ.rar
03 ส.ค. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf
03 ส.ค. 58 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ File e-bidding ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ.rar
27 ก.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Package icon 270758-2.zip
17 ก.ค. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไข 17ก.ค.58 PDF icon 170758-bidding.pdf
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature