ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอความร่วมมือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสมทบกองทุนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และส่งเงินผ่าน 3 ธนาคาร สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อพลังน้ำใจเพื่อหยุดยั้งอีโบลา ธนาคารไทยพาณิชย์ 468-0-41667-5 ธนาคารกสิกรไทย 623-1-00234-9 ธนาคารกรุงเทพ 913-3-500210-6

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557 จำนวน 30 คน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในโรงพยาบาลอ่างทอง จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ”

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน 24 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จำนวน 6 คน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จำนวน 7 คน หัวหน้ากลุ

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature