ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ข้อคิด 7ประการ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทานให้สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมปั่นจักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ bike for DAD

                                                                                                                                                                                     

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

9 ธันวาคม สสจ.อ่างทอง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ณ สถานีขนส่งจังหวัดอ่างทอง ถึง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล International Anti Corruption Day สร้างไทยใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN ๑๙๑ ประเท

สถานที่ :
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ (12 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย“อาคารสมนึก สุขศรีการ” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ประวัติและความเป็นมาของอาคาร ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางกาญจนา นาพูลผล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ

หน้า

sex izle - porno izle - türkçe porno - mobil porno - sikiş
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature