ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ห้องประชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1. กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย 10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2. กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูิมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและติดตามผลการดำเนินงานระดับตำบล
(ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
จังหวัดอ่างทอง นำโดย นายเรวัต ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รับมอบเกียรติบัตรรางวัลจังหวัดดีเด่นระดับเขตสุขภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด
จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ
ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ในโอากาสเดียวกันนี้ นพ.สมชาติ ลีวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก
รับกิตติกรรมประกาศ มาตราฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA) จากองคมนตรี เช่นเดียวกัน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
07 มิ.ย. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 7มิ.ย.61.zip
24 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 24 พ.ค. 61.zip
24 พ.ค. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง รถพยาบาล 24 พ.ค. 61.zip
17 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Package icon ประกาศร่าง17 พ.ค. 61.zip
05 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย 180 ชุด PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PDF icon 20180110_020901.pdf

แต่ตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

PDF icon 20180104_084911.pdf

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบ 61 ของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 .pdf

สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข.pdf

แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature